Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Site Logo Puntikata Zebra
Provozovatel: Lucie Hofman
Sídlo: Radovesnice II. č. 218, 281 28
IČ: 07574509
Zapsaná na živnostenském úřadě Kolín.
Telefon: +420 776 86 51 50
Korespondenční adresa: Radovesnice II. č. 218, 281 28

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.PuntikataZebra.cz (dále také „Já“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele mých webových stránek www.PuntikataZebra.cz, zákazníky, distributory a dodavatele informuji o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro mne důležitá, a proto se budu v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Když využíváte moje služby, je pro mě důležité, aby pro Vás zpracování Vašich informací bylo naprosto srozumitelné, transparentní a znal/a jste všechna Vaše práva.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) vysvětluji:

A. Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
B. Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování;
C. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
D. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
E. Jak Vaše osobní údaje zabezpečuji;
F. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
G. Zásady

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na e-mailové adrese : info(závináč)PuntikataZebra.cz Ráda Vám odpovím na jakékoliv Vaše otázky týkající se mnou prováděného zpracování osobních údajů.

A. Jaké vaše osobní údaje budu zpracovávat: Zpracovávám následující informace:

a. Osobní údaje, které mi sdělujete. Jedná se zejména o osobní údaje související s plněním uzavřené smlouvy na moje produkty, dále když mne kontaktujete (ať už prostřednictvím webových stránek či jinak) a zasíláte mi žádosti a podněty, když mi jinak dodáte nebo vyplníte určité údaje o sobě nebo o Vaší společnosti, když mi poskytujete osobní údaje pro účely fakturace nebo při hlášení škodních událostí. Jedná se zejména tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • adresa nebo sídlo společnosti;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa.

b. Osobní údaje, které získávám, když odebíráte moje produkty. Shromažďuji informace o tom, jaké produkty ode mne odebíráte a jakým způsobem využíváte moje služby, tedy od návštěvy mých webových stránek až po odebírání mých produktů. Jedná se zejména o následující informace:

c. Informace o Vaší aktivitě na mých webových stránkách. Návštěvou mých stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na webu. Využívám technologie cookies k analyzování provozu na mých webových stránkách. Když navštívíte můj web, shromažďuji informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv apod. Tyto informace nikdy nespojuji s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou údaje, které vyplníte do formulářů nebo Vaše IP adresa. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto Zásad.

Upozorňuji, že moje webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let zásadně nezpracovávám.

B. Jak využívám získané informace a na jakém právním základu:

a. Údaje, které mi poskytujete (sdělujete), využívám k tomu, abych Vám mohla poskytovat moje služby a produkty, abych Vás kontaktovala, poskytla Vám informace, o které jste mne požádal/a, nebo které by Vás podle mého názoru mohly zajímat. Shromážděné informace také využívám k tomu, abych Vám mohla zasílat obchodní sdělení, tj. abych Vás informovala o událostech, o chystaných změnách nebo nových produktech, které poskytuji.

b. Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě mých webových stránek) využívám k vylepšení uživatelského prostředí webových stránek a celkové kvality mých služeb. K tomu využívám několik služeb třetích stran (viz dále Příloha I. – Použití cookies na mých webových stránkách, včetně bodu 3.2. – Funkce třetích stran). Pokud například uložím Vaše nastavení volby měny, budu Vám moci zobrazit ceny zboží v požadované měně, které dáváte přednost. Při zobrazení přizpůsobených reklam nebudu spojovat identifikátor ze souborů cookies nebo podobných technologií s Vašimi osobními údaji. Vaši IP adresu využívám k identifikaci města, ze kterého navštěvujete moje webové stránky pro lepší pochopení chování návštěvníků mých webových stránek.

c. Informace získané od třetích stran (centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík) mohu využívat při poskytování služeb a k ochraně mých právem chráněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracovávám dle výše uvedených Zásad na základě plnění smlouvy, na základě plnění mých zákonných povinností, na základě mého oprávněného zájmu, anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotím, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budu informovat a o souhlas Vás požádám.

d. Moje oprávněné zájmy, na jejichž základě zpracovávám Vaše osobní údaje, jsou založené na našem vzájemném vztahu. Moje oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména:

 • Vaše kontaktování a informování v rámci vzájemného obchodního styku, včetně případné realizace přímého marketingu;
 • zlepšování mých produktů, které jste si ode mne zakoupil/a;
 • propagace mých služeb a produktů;
 • zjišťovaní a řešení problémů, které nastanou při konzumaci mých produktů či nespokojenosti s jejich kvalitou;
 • vytváření statistik na základě Vašich podnětů a dotazníků, které mi umožní lépe přizpůsobit moje produkty zákazníkům;
 • efektivní poskytování služeb zákaznické podpory;
 • ochrana mých i Vašich právních nároků.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Pokud si nejste jistí, zda byl souhlas se zasíláním takových sdělení udělen, nebo jej chcete odvolat, stačí, když mi zašlete e-mail s příslušnou žádostí na info(zavináč)PuntikataZebra.cz ,případně na jinou adresu, ze které jste ode mne obdržel/a obchodní sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

C. Kdo má k vašim osobním údajům přístup:

Pečlivě dbám na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předávám třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu. Pokud předávám třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činím na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami či všeobecných podmínek, abych mohla kontrolovat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení poskytovatelé, jejichž služby využívám pro zvyšování kvality našich služeb:

 1. Serverové, webové, nebo IT služby: Ivan Hofman, Radovesnice II. č. 218, 281 28, IČ: 71415301, DIČ: CZ8406240777
 2. Služby na rozesílání zboží: Česká pošta, s.p. , PPL CZ. s.r.o.

D. Po jakou dobu budu vaše osobní údaje zpracovávat:

Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb a produktů, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod, nebo plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může taktéž výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů a pro zajištění chodu mého podnikání? To zahrnuje aktivity jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů, udržování zabezpečení mých systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Poskytujete mi své údaje s očekáváním, že je budu uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat?
 • Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
 • Zavedla jsem a oznámila jsem konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročím.
 • Poskytl/a jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budu data uchovávat v souladu s Vaším souhlasem.
 • Vztahují se na mě právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

E. Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny:

Jsem si vědoma toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je mojí důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažím efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abych zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránila. Zejména budu vždy využívat pouze ta nejmodernější technická řešení k zabezpečení mého zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a moderní software a budu se v oblasti ochrany osobních údajů dále vzdělávat.

Pokud by však i přes moji nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti budu informovat, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na mých webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

F. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů:

Ve vztahu k mému provádění zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

a. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak mohu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

b. Právo na opravu znamená, že mne kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

c. Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá mi to zákonná povinnost, nebo (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmím Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budu mít pouze uloženy a případně je mohu použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

d. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, v případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělím, zda jsem jí vyhověla a Vaše údaje nebudu nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

e. Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci;

Pokud máte připomínky nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů, nebo uplatňujete některé ze svých právkontaktujte mne prosím na mailovou adresu info(zavináč)PuntikataZebra.cz . Na Vaše dotazy či připomínky odpovím do jednoho měsíce.

Na mou činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

G. Změny zásad:

Moje Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto Zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezím. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejním na této webové stránce https://www.PuntikataZebra.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budu vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžu změny Zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto Zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivuji, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Dostupné jsou z odkazů na začátku těchto Zásad.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. listopadu 2018.